Te dhënat për Vitin Akademik
Qendra Viti Akademik Niveli Programi
Mënyra e studimit Cila është forma e informimit për Kolegjin „Universi” Orari i Preferuar
Te dhënat personale
Emri Emri i Prindit Mbiemri Data e lindjes (dd/MM/yyyy)
Gjinia Vendlindja Numri personal Telefoni
Email Adresa Komuna Kombësia
Shtetësia I/E punësuar (nese po, ku ?)
Përgatitja paraprake shkollore
Shkolla e mesme Viti i fillimit/përfundimit Vendi i kryerjes së shkollës Nëse diploma e huaj / Nostrifikimi i kryer
Suksesi i arritur ne shkollë të mesme
Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12 Klasa 13
Rezultati në testin e maturës
Aplikacionit i bashkangjes këto dokumente (origjinal ose kopje te noteruar):
Vëmendje:
Ne shfletuesin (browser-in) qe e perdorni per aplikim duhet te jene pop-up enable sepse nuk hapet forma e plotesuar ne pdf!

© 2023 - Kolegji Universi